Informacje:    23 657 41 99

Cele i zadania

 

Celem Domu jest w szczególności:
- Zapewnienie osobom z niepełnosprawnością intelektualna możliwości aktywnego, dającego zadowolenie życia z zachowaniem związków rodzinnych oraz poczucie więzi z ludźmi i środowiskiem lokalnym, w warunkach bezpieczeństwa i akceptacji.
- Stworzenie warunków umożliwiających większy dostęp do szeroko pojmowanych świadczeń: rehabilitacji, społecznej, socjoterapii i psychoterapii, opieki  pielęgniarskiej i oddziaływań usprawniających.
- Tworzenie warunków dla zaspokajania potrzeb rekreacyjno – kulturalnych, samorealizacji, wzbudzania i podtrzymywania samodzielności.
- Pomoc przy organizacji i prowadzeniu grup wsparcia dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi oraz grup samopomocy.
- Kształtowanie i rozwijanie zasad współżycia w środowisku poprzez: wychowanie i edukację, uczestniczenie w zajęciach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych oraz utrzymywanie kontaktów z rodzinami uczestników Domu.
- Kształtowanie w środowisku lokalnym pozytywnych postaw wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez współpracę i współdziałanie z samorządem lokalnym, instytucjami i organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami.


Głównym zadaniem Domu jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności uczestników niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania społecznego. Główne rodzaje zadań to:
Postępowanie wspierająco-aktywizujące w tym:

  • trening umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej
  • trening umiejętności społecznych i interpersonalnych,
  • trening motywacyjny w tym m.in.: motywowanie do kontaktu, motywowanie do aktywności, motywowanie do samodzielności, motywowanie do podejmowania kontaktów społecznych, do podjęcia terapii i rehabilitacji,
  • terapia zajęciowa.

Psychoedukacja ukierunkowana na samodzielne funkcjonowanie w swoim  środowisku.
Poradnictwo psychologiczne, socjalne, pielęgniarskie dla rodzin i opiekunów.
Współpraca ze społecznością lokalną, instytucjami, osobami prawnymi i fizycznymi w zależności od potrzeb dla zapewnienia jak najpełniejszej integracji społecznej.
Każdy uczestnik Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy ma swojego asystenta prowadzącego, z którym współpracuje. Jest nim instruktor terapii zajęciowej. Z asystentem uczestnik omawia  bieżące sytuacje życiowe, poruszane są również problemy dotyczące zdrowia, nie tylko psychicznego. Razem z terapeutą uczestnik poszukuje sposobów radzenia sobie z trudnościami i relacjami. Pracownicy zespołu wspierająco - aktywizującego mogą towarzyszyć w wizytach u lekarzy specjalistów, na komisjach ZUS, odwiedzają także uczestników w domu, w szpitalu, wspierają w kryzysowych sytuacjach. W razie potrzeby przyspieszają terminy zaplanowanych wizyt, pomagają umówić badania specjalistyczne. Mogą też towarzyszyć podczas wizyt w urzędach, jeżeli sytuacja życiowa uczestnika tego wymaga.

Asystent prowadzący wraz z zespołem wspierająco - aktywizującym przygotowuje dla uczestnika PŚDS indywidualny plan postępowania wspierająco- aktywizującego. Plan ten jest dostosowany do możliwości, potrzeb oraz motywacji osoby niepełnosprawnej, a w trakcie pobytu w PŚDS jest weryfikowany co 6 miesięcy i oceniany.