Informacje:    23 657 41 99

Zasady przyjęć do PŚDS

 

Przyjęcie do Domu odbywa się na pisemny wniosek uczestnika, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego, na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Starostę Żuromińskiego w oparciu o:
- zaświadczenia lekarskie,
- przeprowadzony wywiad środowiskowy,
- orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu     niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada,
- opinii kierownika Domu.

Przy przyjęciu uczestnika do Domu obowiązuje następująca procedura:

  • wstępny wywiad dotyczący sytuacji życiowej i zdrowotnej uczestnika,
  • udzielenie informacji przyszłemu uczestnikowi i jego opiekunowi o zasadach funkcjonowania i regulaminie Domu.

Odpłatność za uczestnictwo w Domu regulują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

 

W sprawie pytań dotyczących rekrutacji prosimy kontaktować się z Powiatowym Środowiskowym Domem Samopomocy w Żurominie.

Chętnie odpowiemy na każde pytanie.