Informacje:    23 657 41 99

poniedziałek, 25 czerwiec 2018

RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Caritas Diecezji Płockiej, 09-400 Płock, ul. Sienkiewicza 34, tel: 24 267 82 40, fax: 24 267 82 44, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, możliwy jest pod numerem tel. 781 872 362.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c – ogólnego rozporządzenia (j/w) o ochronie danych osobowych oraz innych branżowych przepisów prawnych w celu realizacji zadań statutowych.
4. Odbiorcami danych osobowych będą: pracownicy Caritas Diecezji Płockiej na podstawie upoważnień do przetwarzania danych celem realizacji obowiązków służbowych, oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe przechowywane będą przez okresy zapisane w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt i określone w Instrukcji Kancelaryjnej
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na ww. przepisy prawa.